សមាជិកចាស់

12rewards

កម្មវិធី 12 រង្វាន់

ទទួលបានពិន្ទុតាមសកម្មភាពផ្សេងៗ និងប្តូរពិន្ទុរបស់អ្នកទៅជារង្វាន់ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុង 12STORE ឥឡូវនេះ!

12stars

ដំណើរកំសាន្តដ៏អស្ចារ្យជាមួយ 12 ផ្កាយ

ទទួលបានបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានស្នាក់នៅលំដាប់ផ្កាយ 5 ជាមួយណ្នឹងការយកចិត្តទុកដាក់លក្ខណះវីអាយភី!