សមាជិកថ្មី

happynew200

កញ្ចប់ប្រាក់រង្វាន់ HAPPY HOURS!

ដាក់ប្រាក់កំឡុងម៉ោងមាស ប្រាក់រង្វាន់ 8% រហូតដល់ USD 50+ពិន្ទុរង្វាន់ទ្វេដង!
ម៉ោងកំណត់: 11:01 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច (GMT+7) រាល់ថ្ងៃ!

KENO100

100% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ពី​គីណូ

បន្ថែមជូនរហូតដល់ USD 75 ពីគីណូ!

40APP

ប្រាក់រង្វាន់ពី 12BET APPS

ដាក់ប្រាក់តាមកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ App ឬទូរស័ព្ទ និងបន្ថែមជូន 40% រហូតដល់ USD 83!​

SBRE12

37% ប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដងប្រចាំសប្តាហ៍

ចូលរួមជាមួយកម្មវិធី 12VIP ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដង ពីហ្គេមចំនួន 5 មានដូចជា: 12SPORTS, កីឡាសិប្បនិម្មិត,ហ្គេមលេខ, គីណូ និងឆ្នោតរហូតដល់ USD 175!