សមាជិកថ្មី

WC_VG38

38% ប្រាក់រង្វាន់ពី​ហ្គេមសប្បនិម្មិត!

រីករាយជាមួយនឹង 12Sports ហ្គេមសប្បម្មិត រួមនឹងប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នករហូតដល់ KHR 300,000!

wc_lc50

5 ប្រាក់រង្វាន់ពីកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ផ្តល់ជូន 50% ពីក្លឹបនីមួយៗ

សរុបទាំង 5 ក្លឹប រហូតដល់ KHR​ 1,500,000