សមាជិកថ្មី

happynew200

កញ្ចប់ប្រាក់រង្វាន់ HAPPY HOURS!

ដាក់ប្រាក់កំឡុងម៉ោងមាស ប្រាក់រង្វាន់ 8% រហូតដល់ USD 50+ពិន្ទុរង្វាន់ទ្វេដង!
ម៉ោងកំណត់: 11:01 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច (GMT+7) រាល់ថ្ងៃ!

gpi_wc30

30% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ពី​ឆ្នោត GPI

សំណាងរបស់អ្នកអាចក្លាយជាសេដ្ឋី! រង្វាន់ស្វាគមន៍ 30% រហូតដល់ USD 125 និងឱកាសឈ្នះ Jackpot ដ៏ធំបំផុត!

33LWB

33% ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍ពី​ឆ្នោត 12BET

ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗ! ជាមួយរង្វាន់ធំ USD 83!

សមាជិកចាស់

SBRE12

37% ប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដងប្រចាំសប្តាហ៍

ចូលរួមជាមួយកម្មវិធី 12VIP ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ទ្វេដង ពីហ្គេមចំនួន 5 មានដូចជា: 12SPORTS, កីឡាសិប្បនិម្មិត,ហ្គេមលេខ, គីណូ និងឆ្នោតរហូតដល់ USD 175!