សមាជិកចាស់

Lottery_Cashback

0.4% ដល់ 0.8% ដោយគ្មានដែនកំណត់

ភ្នាល់កាន់តែខ្ពស់ ប្រាក់ត្រឡប់ជូនវិញរបស់អ្នកក៏កាន់តែច្រើន!

gpilottery_cashback

0.68% ត្រឡប់មកវិញគ្មានកំណត់

បង្វិលមកវិញ 0.68% រាល់ការភ្នាល់នៅក្នុងឆ្នោត GPI, PK10, Fast 3, SO DE, Sabaidee ឆ្នោត និងឡូតូ!