សមាជិកចាស់

Lottery_Cashback

0.4% ទៅ 0.8% គ្មានដែនកំណត់

ធានាទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញប្រចាំថ្ងៃ។ ចំនួនភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នកកាន់តែខ្ពស់ អ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រឡប់ជូនវិញកាន់តែច្រើន។