CONGRATULATIONS TO ALL THE WINNERS

IPL 2018 PROMOTION WINNERS

iPhone X Winner

NO
Username
1
ShiXXXXXXX
2
yasXXXXXX

Lenovo Yoga laptop OR MacBook Air

NO
Username
1
IndXXXXXXXXX
2
taxXXXXXXX
3
abiXXXXXXXX

Free bet INR 15,111($240)

NO
Username
1
aruXXXXXX
2
KidXXXXXXXX
3
jawXXXXXXXXXXXX
4
dwiXXXXXXXX
5
SasXXXXXX
6
tomXXXX
7
chiXXXXXX
8
HabXXXXXX

Free bet INR 8111 ($130)

NO
Username
1
RamXXXXX
2
imHXXXXXX
3
imHXXXXXX
4
surXXXXXX
5
pejXXXXX
6
ploXXXX
7
janXXXXXXXX
8
bojXXXXXX
9
adiXXXXXX
10
SreXXXX
11
NavXXXXXXXXXXX
12
mihXXXXXX
13
deiXXXXXXX
14
areXXXXX
15
MacXXXXXXXX
16
SacXXXXXXXXXXX
17
MomXXXXXXX
18
996XXXXXXXX
19
eesXXXXXX
20
didXXXXXX
21
mitXXXXXXXXXX
22
apoXXXXX
23
MohXXXXXXXX
24
petXXXX
25
pekXXXXXX
26
masXXXXXX
27
rumXXXX
28
MikXXXX
29
MwiXXXXXX
30
ipeXXXXXXX
31
micXXXXX
32
gomXXXXXX
33
nagXXXX
34
ravXXXXXXXX
35
SchXXXXXXXXX
36
venXXXX
37
treXXXXXXX
38
stoXXXXXX