恭贺所有获奖赢家!!

EBET百家乐百练赛 - 奖金挑战赛!

第一场

数量
用户名
1
rakxxxxxxx
2
zhwxxxxx
3
winXXXXX
4
tarxxxxxx
5
fanxxxxxxxx
6
skyXXXX

第二场

数量
用户名
1
rakxxxxxxx
2
badXXX
3
leeXXXX
4
narxxxxxxxx
5
843xxxx
6
kimxxxx

额外回合

数量
用户名
1
focxxxx
2
betXXX
3
abcXXXXXX
4
999XXX
5
rakxxxxxxx
6
haoXXXXX